Wibbit Elegante MiniShape
SKU: V27588/14Wibbit Elegante